Pixelgyár

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) vonatkoznak a www.pixelgyar.hu oldalat üzemeltető Pixelgyár Kft.  (jogtulajdonos vagy szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, tréningekre  valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.

A szerződés a felek között Jelentkezem gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket. Kérjük, tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket. Ha valamely kikötésünkkel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt 3 munkanapon belül jelezze, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetért.

II. Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés:

1. Szolgáltatási jogviszony

1.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a tréninggel kapcsolatos információkat, fizetési adatokat, valamint jelen szerződés aktuális verzióját .pdf formátumban.

1.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

1.3 A tréning megkezdése előtti 10. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.

1.4 Amennyiben az Ügyfél a tréningdíjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult résztvenni a tréningen.

1.5 A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik

1.6 A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

2 .A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

2.2 A Szolgáltató köteles az általa nyújtott tréninginformációkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

2.3 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett tréningek témájának, időpontjának, valamint a helyszínnek és az előadóknak az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett tréningek törlésének lehetőségét is. A tréningek esetleges törléséről illetőleg a helyszín és az időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

2.4 A Szolgálató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

2.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tréningek listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (www.pixelgyar.hu) tájékoztatást nyújtani.

2.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

2.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra az annak megrendelése napján irányadó díjszabás irányadó.

3. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

3.1 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tréningen jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.

Az Ügyfél jogosult a tréningen megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

A tréning résztvevőjének az utolsó tréningnapon lehetősége van a megszerzett tudásról tesztet írni, annak eredményéről névre szóló oklevelet kérni. Ezen igazolás azonban nem minősül hivatalos képzési igazolásnak, mindössze azt igazolja, hogy a résztvevő mindkét napon megjelent, és a tréningen elhangzottak alapján írt teszt eredménye feltételezi, hogy a hallottakat megértette, és a munkájában a jövőben hasznosítani tudja.

A tréning résztvevőjének joga van élnie a 100%-os elégedettségi garanciával, ezt ott helyben személyesen kell jeleznie legkésőbb az első tréningnap végéig, 16,00 óráig. Rövid indoklást kérünk tőle, ez után igazolást állítunk ki róla, hogy élt a garanciával, és a befizetett díjat 8 napon belül visszafizetjük a befizető számlaszámára.

3.2 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tréningen tényleges résztvételre nem kötelezhető! Amennyiben azonban a résztvevő a tréningre nem jön el, és előzetesen nem került lemondásra, úgy az ügyfél nem élhet a 100% elégedettségi garancia pénzvisszafizetési jogával, és nem kérheti a tréning utólagos megtartását.

3.3 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéról meggyőződni, az ebben történt változást a tréning megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

3.4 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a tréningen köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a tréning megtartását valamint csoport társait nem zavarja! Különös tekintettel a zaklató, közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagatására!

4. A tréningek helye és ideje

4.1 Az tréningeket a Szolgáltató a Rokolya Irodaházban lévő irodájában rendezi meg.
A résztvevők kiscsoportos workshopokon sajátíthatják el az ismereteket, a workshopok kerekasztal formában zajlanak, gyakorlati feladatokkal. A résztvevők száma max. 15 fő.
A tréningek délelőtt 10 óra és délután 16 óra között zajlanak, egy hosszabb (20 perc, ebédidő) és két rövidebb (5 perc) szünet közbeiktatásával.
Az étkezés a tréningnapokon önellátó!

5. A tréningek díjai, fizetési módok

5.1 A tréningeken való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, valamint a tréning díjának kifizetése legkésőbb a kezdési időpontja előtti munkanapig.
A tréningek díjait a visszaigazoló levélben leírt módon, előre, átutalással vagy banki befizetéssel lehet kiegyenlíteni. A tréningek aktuális résztvételi díjairól és feltételeiről az adott tréning saját aloldalán tájékozódhat.

5.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot a tréningek időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg az 5 főt. Ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy másik tréning időpontban használható fel!

5.3 A Jövőinspirátor és Jövőstabilizátor tréningek díjai tartalmazzák:

5.4 Cégünk a szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott emailcímre küldjük a szamlazz.hu rendszeréből! A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa törtvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

III. A megrendelt szolgáltatás lemondása, a tréning szerzőjének jogai:

6. Tréningek lemondása

6.1 A tréning megkezdése előtt 10 nappal a tréning térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatéritendő 8 napon belül.
A tréning megkezdése előtt 5 nappal a tréning 50% díj ellenében mondható le, vagy díjmententesen áttehető másik időpontra.

6.2 Tréninget, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban a gyar@pixelgyar.hu címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül visszaigazoljuk szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a tréning lemondásra került. Amennyiben lemondó levélére 24 órán belül nem kap választ, úgy kérjük ezt jelezze telefonon!

7. Szerzői jogok

7.1 A Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A tananyagok a tréning szervezőjének a Pixelgyár Kft-nem és személyesen Tóth Zsuzsanna szerzői jogait képezik, azok felhasználása minden esetben a szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása alapján megengedett.

7.2 A tréningekről hang vagy videó felvételt csak a Szolgáltató készíthet. Amennyiben ilyen felvétel készül, arról a résztvevőket előre tájékoztatja, és ez a felvétel a résztvevők számára saját használatra díjmentesen hozzáférhető. A Szolgáltató képviselője és a szerző hozzájárulását bármilyen vita esetén meg nem adottnak kell tekinteni.

7.3. A tanfolyam és a hozzá tartozó weboldal, Facebook oldal teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak Tóth Zsuzsanna, illetve a tulajdonos Pixelgyár Kft. engedélyével lehetséges.

7.4 A résztvevő beleegyezik a tanfolyamon elkészült munkáit szervező nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

7.5 Ügyfél mint megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben bennünket erről külön e-mailben nem értesít a látogatását követő 3 napon belül), hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

A honlap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, ennek megvalósítása díjköteles. Amennyiben a honlap vagy a hírlevelek, vagy a tréningek vagy más tananyagok és összeállítások  tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 40.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással, webmesteri igazolással és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

7.6 A jelen 7.pontban írottakkal kapcsolatban a szerzők hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a szerzők a hozzájárulásukat nem adták meg a vitatott felhasználáshoz. 

IV. Adatvédelem, tájékoztatás

8. Adatkezelés

8.1  A honlap látogatója, mint megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megrendelő által megadott és a felek közötti eljárásban (adásvétel, megrendelés, szolgáltatás igénybevétele stb.) során rögzített adatokat nyilvántartsa.
Tájékoztatjuk a T. Honlap látogatót, hogy vevőinkről az adatok kezelése és gyűjtése nem engedélyköteles, de a honlapunkon érdeklődők adataikat megadhatják részünkre önkéntes adatszolgáltatás útján. Az ilyen adatokat a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság engedélye alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig (leiratkozásig) kezeljük.

8.2   Tájékoztatjuk a honlap olvasóját, hogy a honlapon történő feliratkozáskor önkéntesen adja meg az adatait kizárólag abból a célból, hogy a honlap látogatója, mint érdeklődő, saját kérésére információt kapjon a szolgáltatótól, mint jogtulajdonostól. Az információnyújtás általában kifejezetten erre kialakított hírlevél szoftverrel történik. A leiratkozást minden tájékoztatóban biztosítjuk. Az adatkezelésünk célja: az előbb említett információnyújtása, határozott időtartama pedig: leiratkozásig.

8.3  A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át, kivéve a felhasználó érdekében felmerülő szükséges eseteket, így pl.: postai úton történő szállításkor, lakcím átadása a kiszállító cégnek. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszűntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken. Kijelentjük, hogy mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásait maradéktalanul betartva fogjuk a T. Honlaplátogató adatait kezelni és nyilvántartani. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatkezelés érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az on-line módon gyűjtött információt így védve a böngésző felhasználó adatait.

V. A honlap tulajdonosának technikai jogai

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

Záró rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti szerződésekre vonatkozóan:
Pixelgyár Kft. 1039 Budapest, Madzsar J. u. 5. 7/74.
Cégj.sz. : 01-09-969697
Adószám : 23525597-2-41
EU.adósz.: HU23525597
Banksz.sz: 12026001-01313126-00100004
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság

Ügyfélszolgálat:
Pixelgyár Kft.
1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. fsz. 11.
Nyitvatartási idő: hétfő – péntek: 9:00-17:00
Ügyfélfogadás csak előzetes telefonos bejelentkezés után!
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 788 1150
E-mail: hello@pixelgyar.hu

Utolsó módosítás: 2013. 10. 07.

© Pixelgyár Kft.